Deze website heeft tot doel jou als bezoeker of klant informatie te verstrekken over de diensten die Sarah Belwriting aanbiedt. In deze algemene voorwaarden en privacyverklaring wordt met ‘je/jij’ de klant en opdrachtgever bedoeld.

Gegevens

Sarah Belwriting Comm.V.
0468 23 18 69
info@sarahbelwriting.be
BTW BE 0794 389 715

Aansprakelijkheid

Met de grootste zorg stelden we deze website samen en werken we deze met regelmaat bij. Toch kunnen wij de juistheid, geldigheid, bruikbaarheid, pertinentie en volledigheid niet waarborgen. In geen geval kunnen we aansprakelijk gesteld worden voor schade die jij of wie dan ook zou kunnen lijden als gevolg van de toegang tot de website, de raadpleging ervan en/of het gebruik van de informatie op deze website.

Onze aansprakelijkheid beperkt zich hoe dan ook tot een zware fout en/of kwaadwillig opzet van ons of onze aangestelden, wat er ook de oorzaak van zou zijn. Zij blijft steeds beperkt tot de rechtstreekse schade en dit tot beloop van de bedragen die gedekt zijn door onze verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.

De opdrachtgever controleert de geleverde teksten en diensten op onjuistheden en onzorgvuldigheden. De aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit ligt te zijnen laste. Sarah Belwriting is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid, inclusief de aansprakelijkheid door derden met betrekking tot de rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Europese Unie

Deze website richt zich enkel tot ingezetenen van landen die deel uitmaken van de Europese Unie. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

Klachten

Elke klacht moet binnen de 8 kalenderdagen via aangetekende brief aan Sarah Belwriting gemeld worden. Een klacht geeft geen recht op inhouding van de betaling voor de opdracht. In eerste instantie bekijkt Sarah Belwriting welke aanpassingen aan de opdracht/tekst/vertaling mogelijk zijn. 

Intellectuele eigendom

Website

Alle intellectuele rechten met betrekking tot deze website, de inhoud, gegevens en vorm, de informatie, de merken, de logo’s en afbeeldingen die erop voorkomen behoren toe aan onszelf of aan derden die ons toegestaan hebben ervan gebruik te maken.

De toegang tot deze website betekent in geen enkel geval dat enig zulk intellectueel recht of enig gebruiksrecht wordt overgedragen. Het is de bezoeker dan ook verboden de website of enig element ervan geheel of gedeeltelijk te kopiëren of in eender welke hoedanigheid te gebruiken. Vanzelfsprekend is het ook verboden enige documentatie, informatie, tekst of afbeeldingen te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

Geleverd werk

De teksten/vertalingen of diensten die Sarah Belwriting voor jouw bedrijf, project of organisatie aanleverde, blijven steeds intellectuele eigendom van Sarah Belwriting. De betaling aan Sarah Belwriting voor de opdracht geeft de klant enkel het gebruiksrecht op het afgesproken medium en dus niet de auteursrechten van dit werk voor zijn eigen onderneming of organisatie. 

In geen enkel geval is het toegestaan het werk / de dienst volledig of gedeeltelijk door te verkopen of te verspreiden onder een andere auteursnaam dan jouw bedrijfsnaam of de vermelding ‘© Sarah Belwriting’ of ‘© Sarah Claes’.

Overdracht auteursrechten

Indien je de auteursrechten wil verkrijgen op een bij Sarah Belwriting aangevraagde tekst of vertaling, moet dit expliciet en schriftelijk vermeld worden aan Sarah Belwriting vóór de finalisatie van de opdracht. De overdracht van auteursrechten gebeurt dan volgens de wettelijke regeling, zoals (ter info) beschreven door Flanders DC.  De volledige uitleg, berekening en extra kost (in het kort: + 25 % voor copyright, – 7,5 % roerende voorheffing) word je dan meegedeeld en de opdracht wordt vervolgens op de vermelde manier aangerekend.

Opdrachten

Offertes

Bij de aanvraag van elke nieuwe opdracht heeft de klant de mogelijkheid om vóór de uitvoering van de opdracht een vrijblijvende offerte te vragen aan Sarah Belwriting. Door de ondertekening van de offerte of de overeenkomst, erkent de klant/de opdrachtgever kennis genomen te hebben van en in te stemmen met de algemene voorwaarden zoals vermeld op deze website en op de offerte zelf. Zij hebben altijd voorrang op de voorwaarden van de opdrachtgever.

Elke offerte is vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. De uit te voeren diensten vinden plaats na ondertekening van de offerte. Om betwistingen te vermijden, wordt de opdracht pas gestart zodra Sarah Belwriting de door de opdrachtgever ondertekende offerte ontvangt.

Alle prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij wijziging van de briefing, opdracht, werkwijze of inhoud van de opdracht, wordt de offerte en/of de prijs aangepast. 

Proefteksten

Indien Sarah Belwriting akkoord gaat met het schrijven van een proeftekst of -vertaling, heb je pas de toestemming om deze te gebruiken en/of te publiceren ná betaling voor het geleverde werk. Sarah Belwriting verricht in geen geval gratis werk, ongeacht of er een offerte aan de opdracht voorafging of niet. Voor een proeftekst gelden bovendien al de vermelde voorwaarden vermeld op deze pagina en op de eventuele offerte.

Correcties

Er is bij elke opdracht standaard één correctieronde inbegrepen in de prijs. Deze omvat echter enkel kleine en taalkundige correcties. Na levering van de teksten worden inhoudelijke correcties of correcties op basis van een gewijzigde briefing aangerekend vanaf 0,25 uur. Ook extra correcties na de eerste correctieronde worden aangerekend.

Facturen

Alle facturen van Sarah Belwriting worden per e-mail verstuurd en zijn te betalen binnen de 30 kalenderdagen. Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na verzending van de factuur. Bij achterstallige rekeningen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van
10 % op het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 50 euro. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd. 

Deelleveringen van opdrachten zijn mogelijk. Het is Sarah Belwriting steeds toegestaan om de reeds uitgevoerde delen van de opdracht alvast te factureren voordat de volledige opdracht afgewerkt is.

Privacybeleid GDPR

Deze pagina werd het laatst aangepast op 09/01/2023.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je uitdrukkelijk dit privacybeleid.

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat je in ons plaatst. We trachten dan ook steeds jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je exact weten welke gegevens we van je bewaren en hoe we deze gegevens gebruiken om jouw gebruikerservaring op deze website te verbeteren.

Dit privacybeleid geldt voor alle diensten van Sarah Belwriting. Gelieve er rekening mee te houden dat Sarah Belwriting niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en middelen, zelfs indien deze vermeld worden op deze website.

Persoonlijke informatie

Sarah Belwriting respecteert de privacy van iedere gebruiker van deze website en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die je ons meedeelt, vertrouwelijk behandeld wordt.

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten of het contactformulier invult, vragen we je om persoonlijke gegevens. Deze worden enkel gebruikt om jou te contacteren in verband met jouw vraag of opdracht of onze diensten. Deze gegevens worden bewaard op de beveiligde servers van Sarah Belwriting en/of die van de aan ons gelinkte derden die deze diensten aan ons leveren. We combineren geen enkele van deze gegevens met andere persoonlijke gegevens die we van jou ter beschikking hebben.

Communicatie

Indien je een e-mail of een andere vorm van communicatie naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze communicatie bewaren. Soms vragen we je om persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de respectievelijke situatie, bijvoorbeeld voor een briefing. Deze gegevens maken het voor ons mogelijk om je vragen sneller te verwerken en je op je vragen adequaat te antwoorden.

Deze gegevens worden bewaard op de beveiligde servers van Sarah Belwriting of die van aan ons gelinkte derden die deze diensten aan ons leveren. We combineren geen enkele van deze gegevens met andere persoonlijke gegevens die we van jou ter beschikking hebben.

Cookies

We verzamelen gegevens voor onderzoeksdoeleinden om onze klanten beter te begrijpen, zodat we onze diensten voor jou kunnen optimaliseren. Deze website gebruikt “cookies” (kleine tekstbestanden die op je computer geplaatst worden). Deze helpen ons om te analyseren hoe onze bezoekers onze website gebruiken.

De informatie over je gebruik van deze website dat gegenereerd wordt door deze cookies kan via een beveiligde verbinding naar onze beveiligde servers gestuurd worden. We gebruiken deze informatie om rapporten te genereren over website-activiteit en om andere diensten aan te bieden gerelateerd aan het gebruik van onze website en het gebruik van internet.

Doeleinden

We verzamelen geen gegevens anders dan degene beschreven in ons privacybeleid tenzij we op voorhand je toestemming hebben gevraagd voor het verwerken van die gegevens.

Derde partijen

Jouw gegevens worden niet gedeeld  met derde partijen, tenzij op jouw vraag. In sommige gevallen worden de gegevens intern gedeeld. Onze werknemers en onderaannemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaren.

Verbeteringen

Dit privacybeleid is aangepast voor gebruik op deze website en het gebruik van de mogelijkheden van deze website. Enige aanpassingen en/of veranderingen aan deze website kunnen leiden tot het aanpassen van dit privacybeleid. Daarom is het aangewezen dit privacybeleid regelmatig na te kijken.

Persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen

We bieden je de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die je tot nu toe aan ons doorgestuurd hebt te allen tijde te bekijken, aan te passen, of te verwijderen.

Aanpassen/uitschrijven van onze nieuwsbriefdiensten

Bij elke nieuwsbrief die je van ons ontvangt krijg je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen in onze database of je uit te schrijven voor deze e-mails.

Als je jouw gegevens wil aanpassen of je jezelf volledig wil verwijderen uit onze bestanden, contacteer ons dan  via info@sarahbelwriting.be.

Cookies uitschakelen

De meeste browsers hebben een standaard instelling om cookies te accepteren. Je kan je browser ook instellen om standaard alle cookies te weigeren. Of je kan via die instellingen aangeven wanneer het versturen van een cookie geaccepteerd mag worden. Het is mogelijk dat sommige diensten en opties op onze website niet correct werken indien je cookies weigert.

Vragen?

We controleren de inhoud van ons privacybeleid met regelmaat. Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring of algemene voorwaarden, neem dan contact op met Sarah Belwriting via info@sarahbelwriting.be.